C#プチリファレンス

キー操作

キー操作に関するサンプルです。

押されたキーを取得する

キーダウンイベントの中で以下のようにすれば押されたキーを判別できます。

例)Shift/Alt/Enterキークリックを判定する
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
 Keys aa = e.KeyCode;

 switch (aa)
 {
  case Keys.ShiftKey:
   Console.WriteLine("Shiftが押されました");
   break;
  case Keys.Menu:
   Console.WriteLine("Altが押されました");
   break;
  case Keys.Enter:
   Console.WriteLine("Enterが押されました");
   break;
  default:
   Console.WriteLine("Shift/Alt/Enter以外が押されました");
   break;
 }
}
【キー定数(特殊キー)】
ShiftKeys.ShiftKey
AltKeys.Menu
CtrlKeys.ControlKey
EnterKeys.Enter
BackSpaceKeys.Back
InsertKeys.Insert
DeleteKeys.Delete
TabKeys.Tab
ESCKeys.Escape
SPACEKeys.Space
EndKeys.End
HomeKeys.Home
Keys.Up
Keys.Right
Keys.Left
Keys.Down
PageUpKeys.PageUp
PageDownKeys.PageDown
F1~F24Keys.F1 ~ Keys.F24
【キー定数(テンキー)】
テンキーの0Keys.NumPad0
テンキーの1Keys.NumPad1
テンキーの2Keys.NumPad2
テンキーの3Keys.NumPad3
テンキーの4Keys.NumPad4
テンキーの5Keys.NumPad5
テンキーの6Keys.NumPad6
テンキーの7Keys.NumPad7
テンキーの8Keys.NumPad8
テンキーの9Keys.NumPad9
テンキーの+Keys.Add
テンキーの-Keys.Subtract
テンキーの*Keys.Multiply
テンキーの/Keys.Divide
テンキーの.Keys.Decimal
【キー定数(一般キー)】
0~9Keys.D0 ~ Keys.D9
A~ZKeys.A ~ Keys.Z

キークリック操作をアプリケーションに送る

キー入力されたと同じことをプログラムで操作する事ができます。

例)
using System.Windows.Forms;

//"A"、"B"、"C"キークリック操作を送る
SendKeys.Send("ABC");

//「ESC」キークリック操作を送る
SendKeys.Send("{ESC}");

特殊キーの表記は以下の通りです。

【キー一覧】
キー表記
End{END}
Enter{ENTER}
Esc{ESC}
Help{HELP}
Home{HOME}
Insert{INSERT}
Delete{DELETE}
BackSpace{BACKSPACE}
{DOWN}
{UP}
{RIGHT}
{LEFT}
F1 ~ F24{F1} ~ {F24}
ToTop